Екструдерната линия е изработена в съответсвие с комплексната конструктивна документация. Съставена е от три отделни станции, които създават затворен цикъл на производство ...
Сепариращата инсталация изработена в „ЕСМОС” е съоръжение произведено да облекчи сортирането на различните видове пластмаси постъпващи за рециклиране в преработвателните фабрики...
Политика на управление на "ЕСМОС" АД

"ЕСМОС" АД изпълнява проект № BG16RFOP002-2.001-0921-C01

"ЕСМОС" АД, ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"

alt

“ЕСМОС”АД е частно акционерно дружество.  Специализирано е в производството на  екструдерни технологични  линии за преработка и рециклиране на пластмаси, машини за производство на пластмасови изделия, инсталации за сепариране на твърди битови отпадъци.

Основните  позиции от номенклатурата на “ЕСМОС”АД са:

· екструдери;

·екструдерни линии за тръби;

· екструдерни линии за фолио;

·  екструдерни линии за гранулат;

·  линии за РVС профили;

·  мелници за смилане на пластмасови изделия;

· инсталации за рециклиране на пластмасови отпадъци;

·  инсталации за сепариране на твърди битови отпадъци;

·резервни части от номенклатурата на дружеството и по заявка на клиента;

· производство на РЕ тръби.

Дружеството е със стабилни позиции в страната, а през последните години значително е увеличен и износа на готова продукция, който е ориентиран главно към  Италия, Швеция, САЩ, страните от Балканския полуостров, Русия, Украйна, Молдова и др. Машини на „ЕСМОС”АД работят и в Япония и ЮАР.

 Силните страни на Дружеството, които го налагат на нашия и външния пазар са:

  • дружеството е сертифицирано по изискванията на следните международни стандарти: ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007
  • дългогодишен опит в производството на екструдери и машини за производство на пластмаси и каучук;
  • значителна производствена база и високи капацитетни възможности;
  • опитен и квалифициран изпълнителски персонал;
  • добра известност на българския пазар и разширяване на пазарната ниша на външния;
  • конкурентно равнище на цените.

Основните преимущества на дружеството са:

Квалифицираното и качествено изпълнение на машините;

Гарантирана срочност на изпълнение;

  Конкурентно равнище на цените;

  Наличие на големи мощности и добра механовъоръженост;

  Възможност за комплексно обслужване и следгаранционна поддръжка.